• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Smeermiddelen-shop.com een handelsnaam van VOF Dijkman-Jansen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67290663.

1. Algemeen

1. In de algemene voorwaarden van VOF Dijkman-Jansen - hierna te noemen Dijkman-Jansen - wordt verstaan onder: "Opdrachtgever": iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten van Dijkman-Jansen afneemt of aan wie Dijkman-Jansen aanbiedingen doet ter zake producten "Producten": alle zaken en/of diensten, die onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle resultaten van dienstverlening door Dijkman-Jansen, zoals doch niet uitsluitend aanneming van werk, levering van zaken, advies etc. "Opdracht" enige verbintenis op zich te nemen door Dijkman-Jansen ter zake het leveren van producten.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dijkman-Jansen, op alle opdrachten aan Dijkman-Jansen en op alle met Dijkman-Jansen gesloten overeenkomsten zomede op alle door Dijkman-Jansen uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden of voorwaarden van derden die de kennelijke strekking hebben of kunnen hebben te gelden als algemene voorwaarden door opdrachtgever ongeachte het stadium van de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met Dijkman-Jansen wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdigheid bestaat met schriftelijke inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden van opdrachtgever, hebben deze algemene voorwaarden van Dijkman-Jansen voorrang, behoudens ingeval en voorzover voorwaarden van opdrachtgever, zoals voornoemd, door Dijkman-Jansen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Opdrachtgever aanvaard hierbij mede de toepasselijkheid van deze voorwaarden met betrekking tot alle in de toekomst te sluiten overeenkomsten tussen opdrachtgever en Dijkman-Jansen met betrekking tot alle producten van of diensten te leveren door Dijkman-Jansen.

2. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen, tenzij Dijkman-Jansen uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft vermeld.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voorzover Dijkman-Jansen een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien door Dijkman-Jansen met de uitvoering daarvan wordt begonnen. Dijkman-Jansen behoudt zich het recht voor alleen orders boven een bepaald minimum bedrag te accepteren.

3. De opdrachtgever dient eventuele wijzigingen in de uitvoering van een door hem verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan Dijkman-Jansen ter kennis te brengen. Dijkman-Jansen is gerechtigd aan een wijziging in de uitvoering van een opdracht verbonden extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Met inachtneming van het in dit artikel gestelde, binden alle door Dijkman-Jansen verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door Dijkman-Jansen te leveren producten Dijkman-Jansen slechts, indien en voor zover dergelijke gegevens opgenomen zijn in de schriftelijke opdrachtbevestiging van Dijkman-Jansen, danwel deel uitmaken van enige tussen Dijkman-Jansen en opdrachtgever apart gesloten nadere schriftelijke overeenkomst waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden.

3. Levering

1. Levering vindt plaats af magazijn (ex Warehouse), tenzij anders overeengekomen.

2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor risico van de opdrachtgever.

4. (Op)leveringstermijn

1. Behoudens in het geval schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn door Dijkman-Jansen opgegeven of overeengekomen (op)leveringstermijnen vrijblijvend en gelden zij slechts bij benadering. Enkel het verstrijken daarvan levert geen juridisch verzuim op. Dijkman-Jansen tracht zoveel mogelijk binnen de opgegeven of overeengekomen termijnen (op) te leveren. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de (op)levertermijn opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product, tot het niet nakomen of opschorten door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting, of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Alleen overschrijding van uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen (op)levertermijnen door Dijkman-Jansen geeft opdrachtgever recht op een vooraf gefixeerde schadevergoeding voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze schadevergoeding zal echter niet meer bedragen dan de voor het vertraagde werk overeengekomen prijs.

3. De opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, indien het werk niet alsnog binnen een door de opdrachtgever na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk aangezegde redelijke termijn van tenminste 14 dagen wordt uitgevoerd. In geval van zo'n ontbinding doet opdrachtgever definitief afstand van enige aanspraak op schadevergoeding de gefixeerde schadevergoeding bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden daaronder begrepen.

4. De overeengekomen of door opdrachtgever uit hoofde van het tweede lid gestelde (op)levertermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden intreden voor- of nadat de uitvoering voltooid had moeten zijn. Zij wordt ook verlengd met de tijd dat de opdrachtgever met enige betaling of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of door Dijkman-Jansen redelijkerwijze verwacht kon worden, ongeacht of opdrachtgever in verzuim is en zonder nadere ingebrekestelling.

5. Prijzen

1. De door Dijkman-Jansen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, tarieven en andere prijsbepalende factoren. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 2 één of meer van de prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, behoudt Dijkman-Jansen zich het recht voor haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Onder deze wijzigingen worden mede begrepen: verhoging van vrachttarieven, inen uitvoerrechten en andere heffingen, verhoging van prijzen van grondstoffen en energie, de overschakeling op andere valuta, waaronder de overschakeling op de Euro. Koersverschillen op de dag van levering van 3% of minder ten opzichte van de valutaverhoudingen op de datum van de offerte worden niet verrekend. Bij grotere verschillen vindt totale verrekening plaats door Dijkman-Jansen.

2. Alle prijzen zijn exclusief belastingen, vracht, verpakkingskosten, heffingen of opslagen van (semi-)overheidswege, waaronder doch niet uitsluitend B.T.W., milieubijdragen, bijdragen die verband houden met de verveelvoudiging /openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermende werken, alsmede eventuele koper- of andere metaaltoeslagen.

6. Eigendomsvoorbehoud; retentierecht

1. Tot meerdere zekerheid van betaling van het verschuldigde, gaat de eigendom van door Dijkman-Jansen geleverde producten eerst op de opdrachtgever over, indien en nadat de opdrachtgever al hetgeen opdrachtgever aan Dijkman-Jansen in verband met de onderliggende overeenkomst met inbegrip van eventuele rente en kosten en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten waarbij Dijkman-Jansen partij is, verschuldigd is of zal worden.

2. Dijkman-Jansen is gerechtigd zaken, die Dijkman-Jansen uit welken hoofde dan ook van opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al hetgeen opdrachtgever aan Dijkman-Jansen verschuldigd is zal zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. Dit retentierecht heeft Dijkman-Jansen eveneens in het geval de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend danwel de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.

7. Eigendommen opdrachtgever

1. Dijkman-Jansen zal omtrent de bewaring,het gebruik en de bewerking en verwerking van zaken die Dijkman-Jansen door de opdrachtgever ter beschikking is of zijn gesteld dezelfde zorg aanwenden als omtrent haar eigen zaken.

2. Het risico voor door de opdrachtgever aan Dijkman-Jansen ter beschikking gestelde zaken berust echter te allen tijde bij de opdrachtgever.

8. Intellectuele rechten

1. De opdrachtgever staat ervoor in, dat uitvoering van Dijkman-Jansen van door hem verstrekte opdrachten niet in strijd komt met aan derden toebehorende intellectuele rechten.

2. Het auteursrecht alsmede eventuele andere intellectuele rechten op door Dijkman-Jansen ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's, programmatuur, modellen etc. blijft bij Dijkman-Jansen berusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Facturering; betaling

1. Dijkman-Jansen is gerechtigd elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, afzonderlijk te factureren. Dijkman-Jansen is voorts gerechtigd bij opdrachten die een lange bewerkingstijd vergen in termijnen te factureren, met dien verstande dat Dijkman-Jansen in zodanig geval met de opdrachtgever tevoren omtrent de termijnen en termijnbedragen zal overleggen.

2. Alle betalingen dienen te geschieden in de door Dijkman-Jansen aangegeven valuta en ten kantore van Dijkman-Jansen of op een door Dijkman-Jansen aan te wijzen bankrekening. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur voorkomende termijn, danwel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dijkman-Jansen is en blijft echter te allen tijde gerechtigd voor de betaling van door haar te leveren zaken voldoende (voorafgaande) zekerheid te verlangen en de afwerking van een opdracht te staken indien deze zekerheid niet wordt of kan worden gegeven.

3. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Dijkman-Jansen over het door hem verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, onverminderd de aan Dijkman-Jansen verder toekomende rechten, waaronder het recht op de koper alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, waaronder mede begrepen de kosten van de door Dijkman-Jansen met betrekking tot de invordering belaste derden, zoals advocaten en procureurs, deurwaarders en/of incassokantoren, te verhalen.

4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enigerlei aftrek van, verrekening met, of schuldvergelijking met eventueel door hem gestelde vorderingen op Dijkman-Jansen. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op het overeengekomen moment en op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting op te schorten.

5. In geval van verzuim is opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Deze worden geacht tenminste 15% van het openstaande bedrag te bedragen.

10. Overmacht

1. Dijkman-Jansen zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

2. Onder overmacht wordt in deze verstaan: iedere van de wil van Dijkman-Jansen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Dijkman-Jansen kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, zoals, maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, inbeslagneming, defecten en storingen aan/in machinerieën, installaties en/of (embedded) software en (elektronische) gegevensverwerking en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers.

3. Nakoming in een of meer gevallen tijdens omstandigheden zoals in de voorgaande alinea bedoeld, tast niet het recht aan, in andere gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of beëindiging gebruik te maken.

11. Ontbinding

1. In geval van wanprestatie, onder curatelestelling, het onder bewind stellen van enig vermogensbestanddeel, het aanvragen van surséance van betaling, van faillissement, beëindiging van zaken of overlijden van de opdrachtgever en, indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, ook in geval van ontbinding c.q. liquidatie van de rechtspersoon of wijziging van de zeggenschap over de door deze rechtspersoon gedreven onderneming, is Dijkman-Jansen gerechtigd om de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de eigendommen van Dijkman-Jansen terug te nemen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

2. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen van Dijkman-Jansen op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

3. Indien nakoming door Dijkman-Jansen van een of meer van haar verplichtingen in verband met overmacht redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd, heeft zij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4. Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan Dijkman-Jansen van alle op dat moment aan Dijkman-Jansen, al dan niet opeisbaar, verschuldigde prestaties.

12. Garantie

1. Bij levering eindigt iedere aansprakelijkheid van Dijkman-Jansen, behoudens haar aansprakelijkheid ingevolge dit artikel en haar aansprakelijkheid ingevolge dwingend recht.

2. Reclamaties over direct waarneembare gebreken dienen binnen 14 dagen na aflevering van het product schriftelijk bij Dijkman-Jansen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het reclamatierecht uit dien hoofde zal zijn vervallen. Indien Dijkman-Jansen de reclamatie terecht acht, zal zij zich alle in redelijkheid te verlangen moeite getroosten om de geconstateerde gebreken alsnog te verhelpen op Dijkman-Jansen komt daarbij nooit enige verplichting te rusten die het overeengekomen product overstijgt.

3. Voor andere eventuele gebreken staat Dijkman-Jansen uitsluitend in, wanneer de koper aantoont dat deze hun oorzaak vinden hetzij in een gebrekkige constructie, hetzij in een gebrekkige afwerking, hetzij in het gebruik van ongeschikt materiaal bij de fabricage van de geleverde goederen. Indien in zodanig geval de koper binnen een redelijke termijn reclameert, zal Dijkman-Jansen zich alle in redelijkheid te verlangen moeite getroosten om de geconstateerde gebreken alsnog te verhelpen op Dijkman-Jansen komt daarbij nooit enige verplichting te rusten die het overeengekomen product overstijgt.

4. Indien het product bestaat uit zaken die (goed)deels zijn vervaardigd door derden, gaat de garantie van Dijkman-Jansen evenwel niet verder dan die waarvoor door de leveranciers van Dijkman-Jansen wordt ingestaan.

5. De opdrachtgever heeft geen aanspraak op garantie, indien Dijkman-Jansen in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert, indien de opdrachtgever de zaken heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze kennelijk zijn bestemd danwel (anderszins) onzorgvuldig heeft behandeld, alsook indien er sprake is van normaal te achten slijtage.

6. Na het verstrijken van een (1) jaar na levering van de producten heeft de opdrachtgever generlei aanspraken meer en is Dijkman-Jansen volledig van iedere aansprakelijkheid of garantieverplichting bevrijd.

13. Vrijtekening

1. Nakoming van de bovenomschreven inspanningsverplichting is de enige verplichting van Dijkman-Jansen
jegens de opdrachtgever in geval van ondeugdelijke levering, niet nakoming, verborgen gebreken, dwaling of onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld en met name is uitgesloten iedere andere aanspraak van de opdrachtgever wegens directe of indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan zelfs door eigen schuld of schuld van personeel van Dijkman-Jansen - met uitzondering van opzet, voorwaardelijk opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid dan wel grove schuld van de kant van de bestuurders van Dijkman-Jansen persoonlijk - alsmede iedere vordering van de opdrachtgever tot vernietiging of ontbinding der overeenkomst. De opdrachtgever zal Dijkman-Jansen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden wegens handelingen of tekortkomingen van Dijkman-Jansen of haar personeel In verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of wegens ondeugdelijke (op)levering, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld.

2. Het in dit artikel bepaalde is mede bedongen ten behoeve van personeel van Dijkman-Jansen en van anderen, die door haar bij de montage en/of fabricage van goederen en/of bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

14. Toepasselijk recht; bevoegde rechter 

1. Op alle aanbiedingen van Dijkman-Jansen aan en overeenkomsten met de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen naar aanleiding van een overeenkomst (daaronder begrepen hetgeen slechts één der partijen als geschil beschouwt) zullen, voor zover de Arrondissementsrechtbanken te dier zaken absoluut competent zijn, bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank, behoudens het recht van Dijkman-Jansen deze geschillen voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

15. Authentieke versie

1. Als authentieke versie van deze algemene voorwaarden wordt beschouwd de versie gesteld in de Nederlandse taal.